Studieopgaver

 • Beplantning på golfbaner
  Bachelorprojekt fra Københavns Universitet der omhandler beplantningens mange funktioner på en golfbane. Opgaven beskæftiger sig bl.a. med funktioner som strategisk anvendelse, støjdæmpning, sikkerhed og natur.  

 • Biodiversitet
  Biodiversiteten på en golfbane er ofte langt større end på traditionel landbrugsjord. Dette skyldes i høj grad den større variation og mangfoldighed, som findes på en golfbane. Følgende projekter beskæftiger sig med dette: En undersökning av golfbanors potentialsom bärare av höga naturvärden (Svensk afgangsspeciale)  

 • Endofytter i rajgræs og svingel
  Opgave fra Vejlby Landbrugsskole der omhandler endofytters gode og dårlige egenskaber, hvorvidt disse kan opretholdes, og om de kommer til udtryk under danske forhold. Opgaven bygger på litteraturstudium, analyser af udenlandske og danske forsøg samt personlige kommentarer fra fagfolk. Det konkluderes at endofytter har en række selektionsfremmende fordele for værtsplanten. Hvorvidt disse er til gavn for forbrugeren afhænger af hvad græsset benyttes til. Det konkluderes ligeledes, at endofytter findes i højere grad end antaget i den danske flora og at infektionsraten godt kan holdes under danske forhold, hvis der holdes fokus på opbevaring og håndtering af inficerede frø.  

 • Environmental Assessment of a Golf Course
  Det svenske speciale ser nærmere på golfklubbernes miljømæssige effekter, herunder bl.a. C02 belastningen og præsentere et værktøj til at kortlægge dette. Forsgården Golfklubb og Kungsbacka Golfklubb er anvendt som case-studies. Især brugen af strøm og anvendelsen af sand på banen er to betydende faktorer. Det anbefales derfor bl.a. at golfklubbene køber deres sand lokalt, da transporten af dette har store omkostninger på miljøet. Der er i specialet ikke set nærmere på miljøbelastningen når golfspillere skal transporteres til og fra golfklubben.  

 • Masteropgave om mykorrhiza i turfgrass.

 • Miljø & biologiske forhold
  Afsluttende opgave for greenkeeperuddannelsen der omhandler hvordan greenkeeperen yderligere kan medvirke til at stemme kritikere mere positivt uden at ”ødelægge” spillet for udøveren, men derimod give denne en rigere naturoplevelse? I vores daglige virke tænker greenkeeperen tit på om det nu virkeligt er nødvendigt, at klippe lige netop dér? Måske ville der komme flere dyr hvis greenkeeperen lod være eller bare ændrede tidspunktet for klipningen?    

 • Miljømærkning af golfklubber
  Bachelotprojekt fra Københavns Universitet der omhandler relevansen, potentialet og styrbarheden bag en miljømærkning af danske golfklubber. Gennem litteraturstudie og kvalitative interviews opnås en viden omkring miljømærkning generelt og om golfklubbernes holdning og kendskab til miljømærkning. Resultatet er, at der i golfklubberne er en række miljøpåvirkende aktiviteter i en størrelsesorden, der gør det relevant at tale om miljømærkning og, at potentialet for at reducere miljøpåvirkningerne er til stede.  

 • Vedligeholdelse af golfbaner
  Opgave skrevet i 3. semester af studiet til jordbrugsteknolog ved erhvervsakademiet i Slagelse. Opgaven har til formål at se nærmere på outsourcing af greenkeepingen, afklare hvordan det fungerer, og få sat det i perspektiv. Opgaven omhandler også vedligeholdelse af golfbaner. Brochure om outsourcing af greenkeeping  

 • Visionsplan for Dragør Golfklub
  Pointopgave fra Københavns Universitet omhandler en samlet visionsplan for Dragør Golfklub. Visionsplanen synliggøre rumlige, æstetiske og spillemæssige problemarealer på golfanlægget og komme med forslag til forbedring af de nuværende forhold. Dette gøres med basis i analytiske redskaber fra landskabsarkitekturen.