Eftersåning

Det typiske for nedslidte pletter er, at de mangler de primære og ønsk­værdige græsarter, eller at de forekommer meget sparsomt. Græsser­nes vokseplads overtages tid efter anden af mos og ukrudt. De nedslid­te pletter formindsker plænens æstetiske værdi.

Når pletterne skal udbedres, løsner man først jorden i pletterne med en gravegreb, herefter rives jorden således, at der er mindst 1 cm løst muld. Pletterne eftersåes med samme frøblanding, som blev anvendt ved tilsåning af græsplænen.

Man bør endvidere søge at finde ud af, hvorfor græsset på det pågæl­dende sted slides ekstra meget og så korrigere herfor.


Kilde: Selandia CEU, Undervisningskompendie af Palle Wammen Andersen, 2005.