Miljø- og spillevenlige fairways

Udvikling af metoder til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse samt pleje af græs på golf fairways

Baggrund

Aftalen af 21. juni 2005 mellem Dansk Golf Union (DGU) og Miljøministeren foreskriver en betydelig reduktion – og på sigt total udfasning – af brugen af pesticider på golfbaner, der er medlemmer af DGU. For at golfbanerne kan leve op til disse krav, er der stort behov for udvikling af nye og pesticidfrie metoder til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr. Ukrudtsbekæmpelse på fairways omfatter den største andel af golfbanernes samlede pesticidforbrug og er derfor et oplagt område at påbegynde udviklingsarbejdet.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle nye og forbedrede strategier for pleje af græs og herigennem bekæmpelse af ukrudt på fairways. Målet er, at plejestrategierne kan bekæmpe ukrudt uden brug af herbicider og samtidig sikre fairways med en høj spillekvalitet. Hensigten er således at udvikle plejestrategier, der både tager hensyn til miljøet og til golfspillernes høje krav til fairwayens kvalitet.

Hypoteser

Den grundlæggende antagelse i pesticidfri græspleje er, at ukrudtsmængden især kan begrænses indirekte gennem god græspleje, der giver græsset den bedste konkurrenceevne overfor ukrudt. Dette antages at kunne fremmes bl.a. ved at optimere/sikre næringsstofforsyningen (gødskning). Ukrudt antages dog også at kunne hæmmes ved direkte påvirkning af mekaniske plejeprincipper som f.eks. vertikalskæring, strigling og topdressing. I projektet ønskes det testet, hvordan forskellige plejeprincipper hver for sig og i kombinationer samt med forskellige hyppigheder påvirker forekomsten af ukrudt, idet der samtidig tages hensyn til plænens kvalitet og egnethed til spil. Endvidere ønskes også ’timing’ aspektet inddraget i evalueringen af de mekaniske plejeprincipper, idet det antages at tidspunktet for udførelsen af en specifik mekanisk behandling, er en stærk medvirkende faktor for behandlingens effekt. Det er derfor essentielt også at kende til vækstrytmer og eks. kulhydratstatus for både græsser og ukrudt gennem et vækstår, for derigennem at kæde disse informationer sammen med de opnåede resultater om effekter af metoder, hyppighed, kombinationer og timing. Dette vil potentielt kunne generere målrettede effektive behandlingsstrategier, enten problemspecifikke eller generelle anbefalinger til bekæmpelse af ukrudt på fairways.

Forsøg

For at repræsentere de forskellige plejeprincipper indgår der i projektet forsøg med gødningsmængde, vertikalskæring og strigling samt topdressing. Ydermere udføres der detailstudier af forskellige ukrudtsarter og hvordan de påvirkes af den mekaniske pleje samt biokemiske studier af kulhydratmetabolismer i græs og ukrudt. Projektet omfatter 2 hovedforsøg på fairway samt flere delforsøg under kontrollerede vækstforhold, der alle supplerer hinanden:

  1. Kombinationer af gødningsmængder og hyppigheder af vertikalskæring og strigling
  2. Undersøgelse af effekten af topdressing i kombination med vertikalskæring og strigling
  3. I kontrollerede forsøg beskrives ukrudtets vækstmorfologi og fysiologi under plæneforhold samt plejemetodernes effekt på de enkelte ukrudtsarter.

Forsøg 1) og 2) udføres på eksisterende fairways og forsøg 3) vil som udgangspunkt blive undersøgt under semikontrollerede vækstforhold på Højbakkegård i Tåstrup og hvis skønnet relevant, gentaget på etablerede fairways. Forsøg 1) og 2) forventes at løbe over minimum tre vækstsæsoner og forsøg 3) i 2 ’vækstsæsoner’.

Forventede resultater og videnformidling

Projektet forventes at frembringe viden, der kan give grundlag for praktiske anbefalinger til greenkeepere vedr. ukrudtsbekæmpelse og græspleje på golf fairways. Resultaterne forventes formidlet bl.a. gennem internationale videnskabelige artikler der vil indgå i Ph.D-afhandlingen, som populærvidenskabelige artikler og hæfter samt temadage med foredrag og demonstration af forsøg.

Kontakt

Anne Mette Dahl Jensen, amdj@life.ku.dk