Vanding og klimastation

Golfsporten har gennem de seneste år været inde i en rivende udvikling, hvor antallet af klubber under DGU er blevet fordoblet i tiden efter 1990. TIlsvarende er der sket en fordobling af arealer, der beslaglægges af golfbaner. Når hertil lægges, at betydelige arealer, som er udlagt til golfbaner. Det er hovedsageligt tidligere landbrugsarealer, der er inddraget, men i nogle tilfælde også plantager og grusgrave.

For at tage sin del af ansvaret for et fremtidigt godt og bæredygtigt miljø, indledte Dansk Golf Union i 1997 et miljøarbejde, som dels skulle belyse evt. problemer ved drift af golfbaner, og dels inspirere de tilsluttede klubber i deres miljøarbejde. Denne undersøgelse er et led i dette miljøarbejde.

Endvidere oplever man, at amterne bliver mere og mere restriktive i forbindelse med deres tildeling af indvindingstilladelse til vanding af golfbaner. Det er især gældende i tæt befolkede egne, men også andre steder opleves der begrænsninger. Et tredje forhold der har betydning er, at der betales en vandafgift på 5 kr. plus moms - i alt 6,25 kr. pr. m3 vand. Men situationen er også den, at hvis der overvandes, er der risiko for nedsivning og dermed for udvaskning af næringsstoffer, hvilket foruden tab af næringsstoffer også kan belaste vandmiljoet. Der er således flere grunde til at begrænse vandforbruget.

Dansk Golf Union har afprøvet Hardy Klimaspydets anvendelighed til styring og begrænsning af vandforbrug på danske golfbaner. Der har været opstillet to spyd nemlig et på Sydsjællands Golfbane og et på Viborg Golfbane. Spydene blev opstillet i efteråret 1997, hvor de blev indkørt. Gennem de 2 vækstsæsoner 1998 og 1999 - og for Viborg delvis gennem år 2000 - er spyddene blevet fulgt, og der er i den tid indsamlet data og erfaringer.

For at have det bedst mulige grundlag for at vurdere de indsamlede data, er der udført tilbundsgående jordbundsundersøgelser af alle greens på de 2 golfbaner.

Tillige er vandingsanlæggene på de 2 golfbaner undersøgt hvad vandingsintensitet og vandets fordeling angår, dels af hensyn til vurdering af de indsamlede data, og dels for om muligt at angive andre metoder til besparelse af vand.

Link til rapport

Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.